1

بابه‌ت: بةئينكليزى بةريكرافيكم دةويت لةسه ر[خواردنى كوردى و جؤن دروست دةكرى]

تكايه وه لامم بده نه وه زؤر بيويستيم بييه

2

وه‌ڵام: بةئينكليزى بةريكرافيكم دةويت لةسه ر[خواردنى كوردى و جؤن دروست دةكرى]

shahozmahamad نووسی:

تكايه وه لامم بده نه وه زؤر بيويستيم بييه

زؤر زؤر بيويستمه